[
    
'path0' => 'avtorskie'
    'path1' 
=> 'kc-6'
]